સંપર્ક સંપર્કનો સમય ફોન ફેક્સ ઈ-મેઈલ
શ્રી વલ્લભવાડી વ્યસ્થાપકશ્રી, ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮ સોમવાર થી શનિવાર
બપોરે : ૧૨.૦૦ થી સાંજે : ૪.૦૦
+૯૧-૭૯-૨૫૪૬૩૫૦૪ +૯૧-૭૯-૨૫૪૬૮૭૩૭ info@mokshmargdharm.org
વલ્લભાશ્રમ ‌‍વ્યસ્થાપકશ્રી, વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા , જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦ સવારે : ૧૧.૦૦ થી સાંજે : ૫.૦૦ +૯૧-૨૬૨૫-૨૫૨૨૩૯ +૯૧-૨૬૨૫-૨૫૨૦૫૨ info@mokshmargdharm.org
વ્યાસ પબ્લિકેશન ‌‍વ્યાસ પબ્લિકેશન, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮ સોમવાર થી શનિવાર
બપોરે : ૧૨.૦૦ થી સાંજે ૪.૦૦
+૯૧-૭૯-૨૫૪૬૩૫૦૪ +૯૧-૭૯-૨૫૪૬૮૭૩૭ info@mokshmargdharm.org
ચેતવણી કાર્યાલય ‌‍ચેતવણી કાર્યાલય, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮ સોમવાર થી શનિવાર
બપોરે : ૧૨.૦૦ થી સાંજે ૪.૦૦
+૯૧-૭૯-૨૫૪૬૩૫૦૪ +૯૧-૭૯-૨૫૪૬૮૭૩૭ info@mokshmargdharm.org
શ્રી સુમિત્રાબા સંસ્કાર વિદ્યાલય આચાર્યશ્રી, શ્રી સુમિત્રાબા સંસ્કાર વિદ્યાલય,
વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા, જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
સોમવાર થી શુક્રવાર
બપોરે : ૧૨.૦૦ થી ૨.૦૦
+૯૧-૨૬૨૫-૨૫૨૯૯૧ +૯૧-૨૬૨૫-૨૫૨૦૫૨ info@mokshmargdharm.org
સ્થળ દર્શનના દિવસો દર્શનનો સમય
ૐકારેશ્વર મંદિર શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર,
અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮
અહર્નિશ સવારે ૬.૦૦ થી ૧૨.૦૦ અને સાંજે ૪.૦૦ થી ૯.૦૦
આરતીનો સમય : સવારે ૮.૦૦ કલાકે અને સાંજે ૭.૩૦ કલાકે
ધ્યાનખંડનો સમય : સવારે ૭.૩૦ થી ૧૨.૦૦ અને સાંજે ૪.૦૦ થી ૯.૦૦
વિભૂતિ વિહાર વિભૂતિ વિહાર, પખાલીની પોળ, રાયપુર
દરવાજા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૧
દર પૂનમના દિવસે, દિવાળીના સમયે પંદર દિવસ (કારતક સુદ એકમથી કારતક સુદ પૂનમ દરમ્યાન) તથા ૐકારેશ્વર મંદિર, વલ્લભવાડી મધ્યે ઉજવાતા આધ્યાત્મિક ઉત્સવોના દિવસોમાં સવારે ૧૦.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ સુધી, બપોરે ૨.૦૦ થી
સાંજે ૫.૦૦ સુધી
સદગુરૂ મહિમા ભવન શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર,
અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮
દર શનિવાર, રવિવાર, પૂનમના દિવસે, દિવાળીના સમયે પંદર દિવસ (કારતક સુદ એકમથી કારતક સુદ પૂનમ દરમ્યાન) તથા ૐકારેશ્વર મંદિર, વલ્લભવાડી મધ્યે ઉજવાતા આધ્યાત્મિક ઉત્સવોના દિવસોમાં દર શનિવાર, રવિવાર, પૂનમના દિવસે : સવારે ૯.૦૦ થી
૧૨.૦૦ અને સાંજે ૪.૦૦ થી ૭.૦૦
દિવાળીના સમયે પંદર દિવસ (કારતક સુદ એકમથી કારતક સુદ પૂનમ દરમ્યાન) : સવારે ૧૦.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
વલ્લભ-રમુજી પ્રણવદર્શન સ્મારક વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા,
જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
અહર્નિશ સવારે ૭.૦૦ થી સાંજે ૭.૦૦
યોગાવધિ ભવન વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા,
જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
દર શનિવાર, રવિવાર, પૂનમના દિવસે તથા વલ્લભાશ્રમ
મધ્યે ઉજવાતા આધ્યાત્મિક ઉત્સવોના દિવસોમાં
શનિવાર : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
રવિવાર : સવારે ૯.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
પૂનમ : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
પ્રણવ ભવન વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા,
જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
દર શનિવાર, રવિવાર, પૂનમના દિવસે તથા વલ્લભાશ્રમ
મધ્યે ઉજવાતા આધ્યાત્મિક ઉત્સવોના દિવસોમાં
શનિવાર : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
રવિવાર : સવારે ૯.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
પૂનમ : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
શ્રી સુમીત્રાબા સ્મૃતિ વિહાર વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા,
જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
દર શનિવાર, રવિવાર, પૂનમના દિવસે તથા વલ્લભાશ્રમ
મધ્યે ઉજવાતા આધ્યાત્મિક ઉત્સવોના દિવસોમાં
શનિવાર : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
રવિવાર : સવારે ૯.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦
પૂનમ : બપોરે ૨.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦

top