ઉત્સવો - વલ્લભવાડી, અમદાવાદ
ઉત્સવો - વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ
શ્રી સુમિત્રાબા સંસ્કાર વિદ્યાલય - વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ