• ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-પોષ સુદ ૧૫
  28-Jan-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૭:૨૨ થી ૮:૫૨ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-મહા સુદ ૫
  16-Feb-2021, મંગળવાર

  સવારે ૧૧:૪૩ થી બપોરે ૨:૪૩ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-મહા સુદ ૧૧
  23-Feb-2021, મંગળવાર

  સવારે ૧0:૩૬ થી બપોરે ૧:૩૬ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-મહા સુદ ૧૩
  25-Feb-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૭:0૫ થી ૮:૩૫ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-જેઠ સુદ ૭
  17-Jun-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૫:૫૬ થી ૭:૨૬ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-અષાઢ સુદ ૫
  15-Jul-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૬:0૫ થી ૭:૧૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-અષાઢ સુદ ૧૧
  20-Jul-2021, મંગળવાર

  સવારે ૧0:૩૭ થી બપોરે ૧:૩૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • વિશેષ-શ્રાવણ માસ
  09-Aug-2021, સોમવાર થી 07-Sep-2021, મંગળવાર

  વધુ માહિતી માટે વરદાન પુસ્તિકા વાંચવી. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૯
  14-Oct-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૬:૩૭ થી ૮:0૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  02-Nov-2021, મંગળવાર

  યંત્ર પૂજનનો સમય : સવારે ૧૧.૩૧ થી બપોરે ૨:૧૭ સુધી, સાંજે ૭:30 થી ૯:00 સુધી
top