• સત્સંગ મંડળ-સાવરમાળ
  18-Feb-2020, મંગળવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-કલવાડા (દોળી ફ.)
  18-Feb-2020, મંગળવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-માંડ​વા (હાટ​વાડા)
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા. કપરાડા, જી. વલસાડ​
 • સત્સંગ મંડળ-રાનવેરીકલ્લા (માતા ફળિયા)
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વલવાડા
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા.મહુવા, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-રુમલા (બરડીપાડા)
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બિગરી (કુંભારવાડ)
  20-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા. ગણદેવી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-गोंदुनिया (पंगारने)
  20-Feb-2020, ગુરુવાર

  ता. सुरगाणा, जि. नासिक, राज्य. महाराष्ट्र
 • યંત્ર પૂજન -મહાશિવરાત્રી
  21-Feb-2020, શુક્રવાર
  રાત્રે ૧૨:૦૦ થી ૧૨:૩૦ સુધી
 • વિશેષ-મહાશિવરાત્રી
  21-Feb-2020, શુક્રવાર
  પૂજનનો સમય : સવારે ૮.૩૮ થી ૧૧.૩૮ સુધી, અગત્યની સુચના : ઉપરોક્ત સમયમાં સદ્‍ગુરુ શરણાર્થે ગુરુમંત્ર પ્રયોગમાં મળેલ રુદ્રાક્ષ તથા બ્રહ્મકર્મ સિધ્ધિ મૂર્તિનું પૂજન વરદાન પુસ્તિકા મુજબ કરવું.

 • સત્સંગ મંડળ-રાયબોર (શીંગળમાળ ફ.)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાંભડા (રામલ ફળિયા)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • વિશેષ-રાયબોર (શીંગળમાળ ફ.) (બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર કાર્યક્રમ)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-દેસાડ (વાવ ફળિયા)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ગણદેવી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડપાડા
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. સાગબારા, જી. નર્મદા
 • સત્સંગ મંડળ-આંબાબારી
  24-Feb-2020, સોમવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-લીમઝર (ભગરપાડા ફ.)
  25-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કણભઈ
  25-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મોટીબામટી
  27-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-વાંસકુઈ
  28-Feb-2020, શુક્રવાર

  તા.વાંસદા,જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઉપસળ (ડુંગરી પર​) કાકા બળિયાના મંદિરે
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા. વાંસદા, જી. ન​વસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બોરદા
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા. સોનગઢ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-रगतवेरी
  29-Feb-2020, શનિવાર

  ता. सुरगाणा, जि. नासिक, राज्य. महाराष्ट्र
 • સત્સંગ મંડળ-કાંજણ રણછોડ
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોલાર
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખરેડી (હનુમાનજી મંદિર પાસે)
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા.કપરાડા, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પીઠાદરા (ઢોડિયાવાડ)
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ડોલવણ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-પ્રજાપતિ મહોલ્લો, મોટીવેડ​, સુરત​
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. સુરત​, જી. સુરત​
 • સત્સંગ મંડળ-પિંપરી
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. આહવા, જી. ડાંગ
 • સત્સંગ મંડળ-નંદપોર
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ખાર​વેલ
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર​, જી. વલસાડ​
 • સત્સંગ મંડળ-અબ્રામા
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ગંગપુર
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગોલવાડ (હરીનગર સો.) ખેરગામ રોડ, ચીખલી
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-રુપવેલ
  02-Mar-2020, સોમવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-શ્રી નિલકંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિર, ચીત્તપુર
  02-Mar-2020, સોમવાર

  તા. ઉચ્છલ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-સારવણી
  02-Mar-2020, સોમવાર

  તા.ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સિયાદા
  04-Mar-2020, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સુખાબારી
  04-Mar-2020, બુધવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-डोली
  04-Mar-2020, બુધવાર

  ता. सागवाडा, जि. डुंगरपुर, राज्य. राजस्थान
 • સત્સંગ મંડળ-ખરજઈ
  04-Mar-2020, બુધવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અરવાડા
  04-Mar-2020, બુધવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-બીલપૂડી
  05-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-डोली
  05-Mar-2020, ગુરુવાર

  ता. सागवाडा, जि. डुंगरपुर, राज्य. राजस्थान
 • સત્સંગ મંડળ-પાદેડી
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા. સંતરામપુર, જી. મહીસાગર
 • સત્સંગ મંડળ-ઉમરગામ, વૃંદાવન સ્ટુડિયો ની બાજુમાં, દરિયા કિનારે
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-કંડોલપાડા
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મહુવરીયા
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-પાણીખડક
  07-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-जामदा
  07-Mar-2020, શનિવાર

  ता. नवापुर. जि. नंदुरबार, राज्य. महाराष्ट्र
 • સત્સંગ મંડળ-નાની બામટી
  07-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ખરોલી
  08-Mar-2020, રવિવાર

  તા.ચીખલી, જી.નવસારી
 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  09-Mar-2020, સોમવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  09-Mar-2020, સોમવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨

 • સત્સંગ મંડળ-ઓવાડા
  10-Mar-2020, મંગળવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-બહેજ
  11-Mar-2020, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઢોલુમ્બર
  14-Mar-2020, શનિવાર

  તા.વાંસદા,જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાંસિયા તળાવ
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મૌનીપાડા
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. સોનગઢ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-તલાવચોરા ( શામળા ફળિયા)
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ધામધુમા
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કેળવણી
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સિંગાડ
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પાટી
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અરેઠ-૨
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ખંભાલિયા
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાઘાબારી
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અંભેટી (સાદડવેરી ફ.)
  21-Mar-2020, શનિવાર

  તા. કપરાડા. જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-રૂઝવણી
  22-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-દુબળ ફળિયા
  22-Mar-2020, રવિવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ડોસવાડા
  22-Mar-2020, રવિવાર

  તા.સોનગઢ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-મોટીઢોલડુંગરી
  22-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ખાપર​વાડા
  24-Mar-2020, મંગળવાર

  તા. ગણદેવી, જી. ન​વસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગોરગામ (ટીમલી ફ​.)
  25-Mar-2020, બુધવાર

  તા. વલસાડ​, જી. વલસાડ​
 • સત્સંગ મંડળ-કુકેરી-ચક્કરીયા,(ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ)
  26-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા.ચીખલી, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-बोरडी
  28-Mar-2020, શનિવાર

  ता. दहाणु, जि. पालघर, राज्य. महाराष्ट्र
 • સત્સંગ મંડળ-મોગરાવાડી
  28-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખુંધ (કૃષ્ણ નગર સોસાયટી)
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગાલિબા
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. નેત્રંગ, જી. ભરુચ
 • સત્સંગ મંડળ-ચોરવણી
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઉપલીકોષ
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-ચૈત્ર સુદ ૭
  31-Mar-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૧.૪૦ થી બપોરે ૨.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-ચૈત્ર સુદ ૯
  02-Apr-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૬.૩૩ થી ૮.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-વાંદરવેલા (હનુમાનજી મંદિર)
  02-Apr-2020, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોડમાળ
  02-Apr-2020, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-ધર્મધજા મહોત્સવ
  07-Apr-2020, મંગળવાર To
  08-Apr-2020, બુધવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮

 • સત્સંગ મંડળ-घोगणपाडा
  11-Apr-2020, શનિવાર

  ता. नवापुर. जि. नंदुरबार, राज्य. महाराष्ट्र
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ સંવત્સરી મહોત્સવ
  18-Apr-2020, શનિવાર To
  19-Apr-2020, રવિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • સત્સંગ મંડળ-કંટવા
  25-Apr-2020, શનિવાર

  તા. માંગરોળ, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ખાપરવાડા (ઉંચામાળા)
  26-Apr-2020, રવિવાર

  તા.ગણદેવી, જી. નવસારી
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-વૈશાખ સુદ ૫
  28-Apr-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૦.૪૦ થી બપોરે ૧.૪૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-વૈશાખ સુદ ૭
  30-Apr-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૬.૦૯ થી ૭.૩૯ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-વડબા
  30-Apr-2020, ગુરુવાર

  તા. સોનગઢ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-પીપલગભાણ (ભરવાડ ફળિયા)
  10-May-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઝરાલી
  24-May-2020, રવિવાર

  તા. સોનગઢ, જી. તાપી
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-જેઠ સુદ ૧૧
  02-Jun-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૦.૨૫ થી બપોરે ૧.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-બંધારપાડા
  18-Jun-2020, ગુરુવાર

  તા. સોનગઢ, જી. તાપી
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ
  04-Jul-2020, શનિવાર To
  05-Jul-2020, રવિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  11-Aug-2020, મંગળવાર To
  12-Aug-2020, બુધવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮

 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  03-Sep-2020, ગુરુવાર To
  09-Mar-2020, સોમવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨


top