• સત્સંગ મંડળ-નારણપોર
  20-Nov-2019, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-દેહરી (ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં)
  20-Nov-2019, બુધવાર

  તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ધકવાડા, શિવનગર, બીલીમોરા
  23-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ગણદેવી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મીયાઝરી
  23-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બારોલીયા
  23-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મોળાઆંબા (વાંસદા દક્ષિણ)
  24-Nov-2019, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-રાયગઢ
  24-Nov-2019, રવિવાર

  તા.ડોલવણ, જી.તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-ઉટેવા
  24-Nov-2019, રવિવાર

  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-બેડકુવા દૂર (આમરાઈ ફળિયું)
  24-Nov-2019, રવિવાર

  તા. વ્યારા, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-બારડોલી, વિઠ્ઠલવાડી, ધામડોદ નાકા
  26-Nov-2019, મંગળવાર

  તા.બારડોલી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વેલણપુર
  27-Nov-2019, બુધવાર

  તા.ચીખલી, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બારસોળ
  28-Nov-2019, ગુરુવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-રવાણિયા (વાંસદા દક્ષિણ વિભાગ)
  28-Nov-2019, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઝરી, એકવડ (પોંઢાપાડા)
  29-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. તલાસરી, જી. પાલઘર, રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર
 • સત્સંગ મંડળ-અગાસી
  30-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાંગણ
  30-Nov-2019, શનિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વંકાલ (મોટા ફળિયા)
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કેલિયા
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ફુલવાડી
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડકુવા
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-માગશર સુદ ૭
  03-Dec-2019, મંગળવાર
  સવારે ૧૧.૩૮ થી બપોરે ૨.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-પ્રધાનપાડા
  04-Dec-2019, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-માગશર સુદ ૯
  05-Dec-2019, ગુરુવાર
  સવારે ૭.૦૯ થી ૮.૩૯ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-ઘોડવણી
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નિંબરપાડા
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. વઘઇ, જી. ડાંગ
 • સત્સંગ મંડળ-વાંસકુઈ
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વીરવલ
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મરલા (વડ ફ.)
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પીપલખેડ
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વીરપોર, નદી ફ.
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વાલોડ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-તેજલાવ (શીતા ફ.)
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા.ચીખલી, જી. નવસારી
 • વિશેષ-તેજલાવ (શીતા ફ.) બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર કાર્યક્રમ
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ધામોદલા
  09-Dec-2019, સોમવાર

  તા. વાલોડ, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડવેલ
  09-Dec-2019, સોમવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાંભલા
  10-Dec-2019, મંગળવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખરોટ, ગુણસવેલ
  14-Dec-2019, શનિવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-રંભાસ
  14-Dec-2019, શનિવાર

  તા. વઘઇ, જી. ડાંગ
 • સત્સંગ મંડળ-ઢોલુમ્બર
  14-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-માંડવી
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કનાડુ
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પીઠા (પટેલ ફળિયા)
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • વિશેષ-પીઠા, પટેલ ફ. (બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર કાર્યક્રમ)
  15-Dec-2019, રવિવાર
  સમય: સવારે 8.30થી...

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • શતામૃત મહોત્સ​વ વર્ષ નિમિત કાર્યકર્મો-ૐ ગુરુવર મહાલક્ષ પ્રયોગ
  21-Dec-2019, શનિવાર To
  25-Dec-2019, બુધવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા, જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • સત્સંગ મંડળ-આમધરા (હાઇસ્કુલ)
  29-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કાવડેજ
  31-Dec-2019, મંગળવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-પોષ સુદ ૫
  31-Dec-2019, મંગળવાર
  સવારે ૧૧.૫૨ થી બપોરે ૨.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-કરંજવેરી
  01-Jan-2020, બુધવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-અટગામ
  01-Jan-2020, બુધવાર

  તા.વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સાદડવેલ (હાઈસ્કુલની સામે, માં આદ્યશક્તિ મંદિરના પટાંગણમાં )
  02-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા.ચીખલી, જી.નવસારી
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-પોષ સુદ ૭
  02-Jan-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૭.૨૩ થી ૮.૫૩ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • સત્સંગ મંડળ-બાલચોંઢી
  04-Jan-2020, શનિવાર

  તા.કપરાડા, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મોગરાવાડી
  04-Jan-2020, શનિવાર

  તા.વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-વાડ
  04-Jan-2020, શનિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કસાલ
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-નાનીકાંગવી
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સાદકપોર (કાળિયા ફળિયા)
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાટાઆંબા
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પાના ફળિયા
  06-Jan-2020, સોમવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ચીમનપાડા
  08-Jan-2020, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બામણવેલ
  08-Jan-2020, બુધવાર

  તા.ચીખલી, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-શ્રી રામબાગ સોસાયટી, બારડોલી
  09-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા.બારડોલી, જી.સુરત
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ સંવત્સરી મહોત્સવ
  15-Jan-2020, બુધવાર To
  16-Jan-2020, ગુરુવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૨

 • શતામૃત મહોત્સ​વ વર્ષ નિમિત કાર્યકર્મો-બ્રહ્મ સાનિધ્યે ગુરુમંત્ર પ્રયોગ
  16-Jan-2020, ગુરુવાર To
  24-Jan-2020, શુક્રવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા, જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • સત્સંગ મંડળ-વરેલી
  26-Jan-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-તિસ્કરીતલાટ
  30-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-અંબાચ
  30-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ભેંસધરા
  01-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પચામ્બા
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ઉમરપાડા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ઉમરકુઇ
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નડગધરી (ધરમપુર પૂર્વ)
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મલિયાધરા (કુંભારવાડ)
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાનપુર
  05-Feb-2020, બુધવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-જામણીયા
  05-Feb-2020, બુધવાર

  તા.વાલોડ, જી.તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-ગોડથલ
  06-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગાંગપોર
  09-Feb-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ખટાણા
  09-Feb-2020, રવિવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-કુંડા
  09-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વઘઇ, જી. ડાંગ
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડવેરી
  11-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બોરિયાછ (વાંસદા પૂર્વ વિભાગ)
  13-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સતીમાળ
  14-Feb-2020, શુક્રવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સેગવા
  15-Feb-2020, શનિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ફડવેલ (બેડિયા ફ.), ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ
  15-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-રાજપુરીતલાટ
  15-Feb-2020, શનિવાર

  તા.ધરમપુર,જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સમરોલી (ગ્રામ પંચાયત)
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-લાછકડી
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-જુનવાણ
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-તોરણવેરા
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સાવરમાળ
  18-Feb-2020, મંગળવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-રુમલા (બરડીપાડા)
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વલવાડા
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા.મહુવા, જી.સુરત
 • યંત્ર પૂજન -મહાશિવરાત્રી
  21-Feb-2020, શુક્રવાર
  રાત્રે ૧૨:૦૦ થી ૧૨:૩૦ સુધી
 • વિશેષ-મહાશિવરાત્રી
  21-Feb-2020, શુક્રવાર
  પૂજનનો સમય : સવારે ૮.૩૮ થી ૧૧.૩૮ સુધી, અગત્યની સુચના : ઉપરોક્ત સમયમાં સદ્‍ગુરુ શરણાર્થે ગુરુમંત્ર પ્રયોગમાં મળેલ રુદ્રાક્ષ તથા બ્રહ્મકર્મ સિધ્ધિ મૂર્તિનું પૂજન વરદાન પુસ્તિકા મુજબ કરવું.

 • સત્સંગ મંડળ-રાયબોર (શીંગળમાળ ફ.)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાંભડા (રામલ ફળિયા)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કણભઈ
  25-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મોટીબામટી
  27-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોલાર
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નંદપોર
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ગંગપુર
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મહુવરીયા
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત

top