• સત્સંગ મંડળ-દેહરી (કામરવાડ)
  19-Oct-2019, શનિવાર

  તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પાલગભાણ (પેલાડ ફ.)
  19-Oct-2019, શનિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વ્યારા (સીગી ફળિયા)
  19-Oct-2019, શનિવાર

  તા. વ્યારા, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-કેળકૂઈ (ગોડાઉન ફળિયા)
  20-Oct-2019, રવિવાર

  તા. વ્યારા, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-મોટીકાંગવી (પ્રાથમિક શાળા)
  23-Oct-2019, બુધવાર

  તા. ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  25-Oct-2019, શુક્રવાર
  યંત્ર પૂજનનો સમય : રાત્રે ૯-૦૫ થી ૧૦-૩૫ સુધી, મધ્યરાત્રે ૧૨-૦૫ થી ૩-૦૫ સુધી
 • સત્સંગ મંડળ-પરીઆ (ગુજરાતી મુખ્ય શાળા) વાયા-ઉદવાડા (આર.એસ)
  26-Oct-2019, શનિવાર

  તા. પારડી, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ચીમલા (માતાજીના પટાંગણમાં)
  28-Oct-2019, સોમવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાંસદા પૂર્વ વિભાગ, વાંસદા ( વડબારી ફળિયું)
  29-Oct-2019, મંગળવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગોડથલ
  29-Oct-2019, મંગળવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-હનુમતમાળ (ધરમપુર પૂર્વ)
  29-Oct-2019, મંગળવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • વિશેષ-સાલૈયા (બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર કાર્યક્રમ)
  01-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કંબોયા
  01-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સાલૈયા
  01-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-અટગામ (ભોયાવાડ)
  01-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-રુમલા
  01-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા.ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પનિયારી
  02-Nov-2019, શનિવાર

  તા.વ્યારા, જી. તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-નાની લુહેરી
  02-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-અબ્રામા(બીનાનગર)
  03-Nov-2019, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-વેલણપુર
  04-Nov-2019, સોમવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોડવણી
  08-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોડમાળ (માળ ફળિયા)
  08-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાઘેશ્વર
  08-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વ્યાસબેટ - બરકાલ
  08-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. સિનોર, જી. વડોદરા
 • સત્સંગ મંડળ-મોટાપોંઢા
  08-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. કપરાડા, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-બોડવાંક
  09-Nov-2019, શનિવાર

  તા.ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-શેરીમાળ
  10-Nov-2019, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-માંડવખડક
  16-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વંકાલ (વજીફા ફ.)
  17-Nov-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નારણપોર
  20-Nov-2019, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મીયાઝરી
  23-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-બારોલીયા
  23-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-રાયગઢ
  24-Nov-2019, રવિવાર

  તા.ડોલવણ, જી.તાપી
 • સત્સંગ મંડળ-રવાણિયા (વાંસદા દક્ષિણ વિભાગ)
  28-Nov-2019, ગુરુવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઝરી, એકવડ (પોંઢાપાડા)
  29-Nov-2019, શુક્રવાર

  તા. તલાસરી, જી. પાલઘર, રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર
 • સત્સંગ મંડળ-અગાસી
  30-Nov-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કેલિયા
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ફુલવાડી
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વંકાલ (મોટા ફળિયા)
  01-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પ્રધાનપાડા
  04-Dec-2019, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વાંસકુઈ
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વીરવલ
  07-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મરલા (વડ ફ.)
  08-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડવેલ
  09-Dec-2019, સોમવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ઢોલુમ્બર
  14-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ટાંકલ
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા.ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-માંડવી
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-પીઠા (ખાખરી ફળિયા)
  15-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વલસાડ, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સારવણી
  17-Dec-2019, મંગળવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સિયાદા
  21-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-લાખાવાડી, લીંબરપાડા
  22-Dec-2019, રવિવાર

  તા. વાંસદા, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-આમધરા (હાઇસ્કુલ)
  22-Dec-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મોગરાવાડી
  28-Dec-2019, શનિવાર

  તા.વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-કનાડુ
  28-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-આછવણી
  28-Dec-2019, શનિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કસાલ
  29-Dec-2019, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-દુબળ ફળિયા
  29-Dec-2019, રવિવાર

  તા.વાંસદા, જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અટગામ
  01-Jan-2020, બુધવાર

  તા.વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-બાલચોંઢી
  04-Jan-2020, શનિવાર

  તા.કપરાડા, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-વાડ
  04-Jan-2020, શનિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-સાદકપોર (કાળિયા ફળિયા)
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નાનીકાંગવી
  05-Jan-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પાના ફળિયા
  06-Jan-2020, સોમવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ચીમનપાડા
  08-Jan-2020, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-વરેલી
  26-Jan-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-તિસ્કરીતલાટ
  30-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-અંબાચ
  30-Jan-2020, ગુરુવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ભેંસધરા
  01-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-પચામ્બા
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ઉમરપાડા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-નડગધરી (ધરમપુર પૂર્વ)
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-મલિયાધરા (કુંભારવાડ)
  02-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગોડથલ
  06-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગાંગપોર
  09-Feb-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કાકડવેરી
  11-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ફડવેલ (બેડિયા ફ.), ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ
  15-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-રાજપુરીતલાટ
  15-Feb-2020, શનિવાર

  તા.ધરમપુર,જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સમરોલી (ગ્રામ પંચાયત)
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-જુનવાણ
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-તોરણવેરા
  16-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-રુમલા (બરડીપાડા)
  19-Feb-2020, બુધવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ખાંભડા (રામલ ફળિયા)
  23-Feb-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-કણભઈ
  25-Feb-2020, મંગળવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મોટીબામટી
  27-Feb-2020, ગુરુવાર

  તા.ધરમપુર, જી.વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-ઘોલાર
  29-Feb-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નંદપોર
  01-Mar-2020, રવિવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-મહુવરીયા
  06-Mar-2020, શુક્રવાર

  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-પાણીખડક
  07-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-નાની બામટી
  07-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-બહેજ
  11-Mar-2020, બુધવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ધામધુમા
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-તલાવચોરા ( શામળા ફળિયા)
  15-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પાટી
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અરેઠ-૨
  19-Mar-2020, ગુરુવાર

  તા. માંડવી, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-રૂઝવણી
  22-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-મોગરાવાડી
  28-Mar-2020, શનિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-ગાલિબા
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. નેત્રંગ, જી. ભરુચ
 • સત્સંગ મંડળ-ખુંધ (કૃષ્ણ નગર સોસાયટી)
  29-Mar-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-પીપલગભાણ (ભરવાડ ફળિયા)
  10-May-2020, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી

top