ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ
મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત
ભારત

બસ દ્વારા

ગીતામંદિર બસ સ્ટેશન ઉતરી બસ અથવા
રીક્ષા દ્વારા શ્રી વલ્લભવાડી પહોચી શકાય છે.
(૩.૨ કી.મી.)


રેલ માર્ગ દ્વારા

નજીકના રેલ્વે સ્ટેશન :
મણીનગર (૧.૧ કી.મી.),
અમદાવાદ (કાલુપુર) (૪.૪ કી.મી.)


હવાઈ માર્ગ દ્વારા

નજીકનું એરપોર્ટ :
અમદાવાદ (૧૨.૮ કી.મી.)


વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો – મહુવા,
જીલ્લો – સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

બસ દ્વારા

અનાવલ થઇ જતી બસ દ્વારા અનાવલ બસ
સ્ટેશને ઉતરી વલ્લભાશ્રમ પહોચી શકાય છે.


રેલ માર્ગ દ્વારા

નજીકના રેલ્વે સ્ટેશન :
બીલીમોરા (૩૪.૯ કી.મી.),
નવસારી (૫૦.૮ કી.મી.),
વલસાડ (૫૧.૬ કી.મી.)


હવાઈ માર્ગ દ્વારા

નજીકના એરપોર્ટ :
સુરત (૮૭.૬ કી.મી),
મુંબઈ (૨૩૬ કી.મી.),
અમદાવાદ (૩૨૯ કી.મી.)


top