સુર-રોશની સમિતિ

ઈલેક્ટ્રીશીયન, વાયરમેન, ફોટોગ્રાફર, વિડીઓગ્રાફર, સાઉન્ડ ઇન્જિનિઅર, ઓડીઓ અને વિડીઓ મિક્સર ઓપરેટર, હેલ્પર વિગેરેtop