ભવન સંચાલન સમિતિ

ઉત્સવ તથા દર પૂનમ, દર શનિવાર અને દર રવિવાર ના દિવસોએ ભવનોના સંચાલન –વ્યસ્થાપનમાં સેવા આપી શકે એવા ભાઈઓ અને બહેનોtop