પૂજન સમિતિ

ઉત્સવ દરમ્યાન પાદુકા પૂજન શરુ થાય ત્યાંથી પાદુકા પૂજન પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી જવાબદારી પૂર્વક વિનમ્ર ભાવે સેવા આપી શકે એવા ભાઈઓ અને બહેનોtop