પાથરણા સમિતિ

ઉત્સવ દરમ્યાન મંડપ તથા રહેઠાણની જગ્યામાં પાથરણા પાથરવાનો અનુભવ ધરાવતા ભાઈઓtop