દાન પ્રદાન સમિતિ

વેચાણ સ્ટોલ ઉપર સેવા આપી શકે તથા હિસાબી કામકાજ, ટેલી સોફ્ટવેર વિગેરેનો અનુભવ ધરાવતા ભાઈઓ અને બહેનોtop