સફાઈ સમિતિ

ઉત્સવ અગાઉ, ઉત્સવ દરમ્યાન તથા ઉત્સવ બાદ સફાઈકામમાં સેવા આપી શકે એવા ભાઈઓ અને બહેનોtop