• ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૯
    14-Oct-2021, ગુરુવાર

    સવારે ૬:૩૭ થી ૮:0૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો.  • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
    02-Nov-2021, મંગળવાર

    યંત્ર પૂજનનો સમય : સવારે ૧૧.૩૧ થી બપોરે ૨:૧૭ સુધી, સાંજે ૭:30 થી ૯:00 સુધી
top