• શતામૃત મહોત્સ​વ વર્ષ નિમિત કાર્યકર્મો-પ્રયોગની પૂર્ણાહુતિનો સંકલ્પ મૂકવાની તિથિ
  09-Mar-2021, મંગળવાર
  સવારે ૧૧.00 થી બપોરે ૧.00 વાગ્યા સુધી.

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી • યંત્ર પૂજન -મહાશિવરાત્રી
  11-Mar-2021, ગુરુવાર
  યંત્ર પૂજનનો સમય : રાત્રે ૧૨:00 થી ૧૨:30 સુધી

  પૂજનનો સમય : સવારે ૬:૫૫ થી ૮:૨૫ સુધી, ઉપરોક્ત સમયમાં સદગુરુ શરણાર્થે ગુરુમંત્ર પ્રયોગમાં મળેલ રૂદ્રાક્ષ તથા બ્રહ્મકર્મ સિદ્ધિ મૂર્તિનું પૂજન વરદાન પુસ્તિકામાં આપેલ છે તે મુજબ કરવું. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-જેઠ સુદ ૭
  17-Jun-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૫:૫૬ થી ૭:૨૬ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-અષાઢ સુદ ૫
  15-Jul-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૬:0૫ થી ૭:૧૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-અષાઢ સુદ ૧૧
  20-Jul-2021, મંગળવાર

  સવારે ૧0:૩૭ થી બપોરે ૧:૩૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • વિશેષ-શ્રાવણ માસ
  09-Aug-2021, સોમવાર થી 07-Sep-2021, મંગળવાર

  વધુ માહિતી માટે વરદાન પુસ્તિકા વાંચવી. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૯
  14-Oct-2021, ગુરુવાર

  સવારે ૬:૩૭ થી ૮:0૭ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  02-Nov-2021, મંગળવાર

  યંત્ર પૂજનનો સમય : સવારે ૧૧.૩૧ થી બપોરે ૨:૧૭ સુધી, સાંજે ૭:30 થી ૯:00 સુધી
top